POSTĘPOWANIE PERSONELU MEDYCZNEGO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO W PRZYPADKU PORONIENIA/ŚMIERCI DZIECKA

Matce tracącej dziecko należy stworzyć na oddziale szpitalnym warunki, które zapewniłyby jej intymność i  możliwość przebywania z osobą bliską. Rozmowy powinny odbywać się w oddzielnym pokoju, bez ryzyka wejścia osób postronnych, powinniśmy również zaplanować na to odpowiednią ilość czasu. Na życzenie rodziców można ochrzcić z wody dziecko, które urodziło się żywe. Personel szpitala powinien być przeszkolony w kwestii kompleksowej opieki nad matką tracącą dziecko.

 

Pochówek jest możliwy niezależnie od tego, w którym momencie ciąży doszło do straty dziecka.

  1. W czasie przyjęcia do oddziału przeprowadzana jest z pacjentką rozmowa (położna, lekarz), w tym samym czasie pacjentka dostaje na piśmie informację o przysługujących jej prawach.
  2. Po urodzeniu dziecka /poronieniu (położna, lekarz) umożliwia rodzicom pożegnanie z dzieckiem, następnie po 2 godzinach przenosi ciałko dziecka do specjalnego pomieszczenia, w którym znajduje się chłodnia.
  3. Odbywa się rozmowa z rodzicami na temat ew. pochówku.
  4. Przed wydaniem ciała odbywa się jeszcze jedna rozmowa dotycząca sposobu wydania ciała i pożegnania dziecka, w przeznaczonym do tego pomieszczeniu.

 

GDY MOŻNA OKREŚLIĆ PŁEĆ DZIECKA

Pacjentka otrzymuje dwa dokumenty: Kartę Zgonu (KZ) i Kartę Martwego Urodzenia (KMU) (tzw.metryczka). Rodzice mają 3 dni na sporządzenie Aktu Urodzenia dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego (USC). Matce przysługują wszystkie świadczenia z tym związane.

 

GDY NIE MOŻNA OKREŚLIĆ PŁCI DZIECKA A RODZICE CHCĄ JE POCHOWAĆ

Należy zabezpieczyć fragment tkanki kosmówki do badania genetycznego w celu określenia płci dziecka (badanie odpłatne, nierefundowane przez NFZ, czas oczekiwania na wynik to 3-4 dni).

Wynik badania genetycznego umożliwia wypisanie Karty Martwego Urodzenia (tzw.metryczki), przy czym czas wymagany do sporządzenia Aktu Urodzenia ( 3 dni) liczy się od daty wystawienia tego dokumentu (KMU). Matce przysługują wszystkie świadczenia z tym związane.

 

Dziecko można pochować bez konieczności zporządzenia Aktu Urodzenia w USC dysponując jedynie Kartą Zgonu. W tej sytuacji nie przysługują żadne świadczenia z tytułu urodzenia dziecka martwego (zasiłek pogrzebowy, zasiłek z tytułu urodzenia dziecka, urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni).

 

Dzieciom pozostawionym w szpitalu organizuje się zbiorowy pochówek.

 

 

Podstawy prawne:

 1. Prawa pacjenta

– Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2012.159 z późn. zm.).

2. Urlop macierzyński

– Ustawa z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz.U.2014.1502 z późn. zm.).

3. Świadczenia z tytułu zasiłku macierzyńskiego

– Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby

i macierzyństwa (Dz.U.2014.159 j.t.).

4. Zasiłek pogrzebowy

– Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2015.748 j.t).

5. Warunki pochówku

– Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.2011.118.687 z późn. zm.).

6. Dokumentacja medyczna oraz wydanie dokumentów związanych z poronieniem i urodzeniem martwego dziecka

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz

sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2014.177 z późn. zm.).

7. Sekcja zwłok dziecka martwo urodzonego

– Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2015.618 z późn. zm.).

8. Obowiązek zgłoszenia przez lekarza lub położną urodzenia dziecka (żywego lub martwego) – Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2014.1741 z późn. zm.).

9. Wzory karty urodzenia i karty martwego dziecka– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego dziecka (Dz.U.2015.171).

10. Wzór karty zgonu– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz.U.2015.231).

11. Nowy wzór karty zgonu– komunikat uzupełniający Ministerstwa Zdrowia http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/nowy-wzor-karty-zgonu-komunikat-uzupelniajacy

12. Dokumenty niezbędne do otrzymania zasiłku macierzyńskiego –Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U.2014 poz. 1594 j.t.).

13. Dokumenty niezbędne do otrzymania zasiłku pogrzebowego – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe(Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1412).

14. Pismo z Ministerstwa Zdrowia kierowane do wojewodów z dnia 5 lutego 2015 r. OKR-RM.450.5.2.2015, dotyczące dokumentacji potwierdzającej urodzenie żywego lub martwego dziecka.

POLECAMY